Algemene ledenvergadering

Alle leden van H.S.V. de Dobber worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op Dinsdagavond 22 januari 2019 in het clubhuis van HSV De Dobber aan de Gramsbergerweg 52c te Hardenberg aanvang 20.00 uur

Agenda

1   Welkom, opening en mededelingen door de voorzitter.

2   Notulen jaarvergadering 2017.

3   Verslag door de secretaris over 2018.

4   Financieel verslag door de penningmeester.

5   Contributie verhoging visdocumenten.

6   Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar A.J. Mulder ern A. Bakker)
     er is nog een functie vacant.

7   Verslag wedstrijdcommissie door (i. Ypelaar, H. Kampherbeek, R. ter Wijlen)

8   Programma seizoen 2019.

9   Verslag kascontrole commissie door H. Spijker en A. Nijman 

10  Verkiezing kascontrole commissie  aftredend H. Spijker.

11  Rondvraag.

12  Sluiting officiele gedeelte.

 

Notitie

Bij punt 6 (bestuurverkiezing) kunnen eventuele kandidaten/tegen kandidaten zich opgeven of worden voorgedragen d.m.v. een briefje voorzien van tenminste 15 namen met handtekeningen van leden.
Opgave is mogelijk tot een uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris.

Let op!
Na afloop van het officiele gedeelte van de v ergadering worden de prijswinnaars van de senioren competitie gehuldigd.
Hierna wordt er een grote BINGO gehouden en drinken we de traditionele nieuwjaarsborrel met elkaar.

Het Bestuur.

notulen ledenvergadereing 2017