otulen jaarvergadering 13-12-16

 

1. Opening : rond 20.00 uur door voorzitter Alex Bakker

- geeft aan blij verast te zijn door grote opkomst

- 1 minuut stilte voor diegene die ons ontvallen zijn in 2016

- koffie/thee 2x consumptie voor rekening Dobber

- Eren leden afwezig

Gertjan Bouwmeester m.k.

Frits Hagedoorn z.k.

 

2. Notulen, 2015

- geen vragen

 

3. Verslag secretaris, door Berend Jan Spijkers

- aanvulling met brief ON. aangevend het belang van goed bevisbaar water

voor de jeugd (Dobber moeizaam overleg met gemeente)

 

4. Verslag financiën, en uitleg door penningmeester Henk Jansen

- ziet er keurig uit, verder geen bijzondere opmerkingen

- Henk geeft aan belang Rabo actie – we willen graag en AED.

 

5. Contributie/visdocument

- geen verhogingen voor 2017

- ON verwacht afdracht verhoging aan sportvisserij Ned. en zal deze dan doorleggen

aan de verenigingen, dit zal ook voor Dobber een verhoging gaan geven.

Zal met omliggende verenigingen worden kort gesloten voor 2018.

 

6. Bestuursverkiezing,

- aftredend en herkiesbaar Dhr. Berend Jan Spijkers en John Vasse

Berendjan geeft aan nog 3 jaar te doen en stopt dan.

onder applaus aangenomen/akkoord

 

7. Verslag wedstrijdcommissie ’s,

- parkvissers Berendjan Spijkers

- jeugd Ep Lip (uitleg gratis jeugdvergunning- met voorwaarden)

- senioren Ep Lip

(zie verslagen)

 

8. Programma 2017, E.D Jager en H. Kampherbeek gaan dit doen.

- E.D. Jager geeft uitleg

- discussie over aanvangstijden wedstrijden na stemming blijven deze zoals ze zijn.

- in principe akkoord, blijf de site volgen.

 

9/10. Kascontrole,

- J. Geertman (aftredend) en Hans Overeijnder

- Controle akkoord, complimenten voor Henk Jansen

- nieuw controle lid, Dhr. H. Spijker.

 

 

 

 

 

11. Rondvraag/verder ter tafel,

- Geen vragen

 

- 12. Sluiting, wel thuis

- De bardames Geertje/Jose(ziek) - attentie en applaus voor hun inzet

 

Notulist: J.Vass